Fleksibel lærning - Hva og Hvorfor


Det teknologiske skiftet med økt bruk av teknologi og digitalisering har aksellerert og preger oss i stadig større omfang. Dette krever ofte behov for nye ferdigheter og trening slik at den nye teknologien blir utnyttet effektivt. Ledere i selskaper og organisasjoner er godt kjent med at målrettet kompetansebygging for ansatte øker produktiviteten, men ser også utfordringer ved å iverksette tiltak. Det koster ressurser, og ansatte sliter med å finne motivasjon - eller tid - til å innpasse kompetanseheving i en hektisk hverdag.

Tradisjonelle klasseromsbaserte læringsmetoder koster mye og tar ofte lang tid både til forberedelse og gjennomføring. I tillegg medfører denne metoden ofte fravær fra både jobb og familie. En bedre løsning er å anvende digital teknologi og distribuerte læringsmetoder som gjør det mulig å kombinere læring, arbeid og familieliv på en mer fleksibel måte.

I en artikkel i San Diego Union Tribune som omtalte faktorer i arbeidslivet for litt siden ble det bemerket at selv om ansatte verdsetter kompensasjon for innsats høyt, verdsetter de mulighet til utvikling og karriere enda høyere. Derfor bør organisasjoner og bedrifter legge til rette for at ansatte gis muligheter til kompetanseheving overalt, alltid.

De to vanligste metodene for distribuert læring blir ofte referert til som synkron eller asynkron nettbasert læring. De skilles på den måten at en synkron nettbasert klasse fordrer at student og instruktører er på nett samtidig, mens asynkron læring gir større fleksibilitet for elevene til å studere etter egen tidsplan.

Fleksibiliteten i forhold til klasseromsbasert metode ligge først og fremst i faktorene tid, sted og kostnad. Bruk av digitale løsninger for å formidle kompetanse til en målgruppe er en økende trend - og til en rimelig pris - for å stimulere til læring når som helst, hvor som helst og for alle som har interesse og datamaskin (PC, nettbrett eller smarttelefon) med internettforbindelse.

Bruk av digital teknologi og distribuerte læringsmetoder er Fleksibel læring - en moderne måte å formidle kompetanse
- med fordeler:

 • Kostnader for bruk av nettbasert læringsmetode er vesentlig mindre enn ved klasserombasert læringsmetode når kursene gjennomføres flere ganger
 • Effektiviteten av nettbasert læring kan være på nivå med, eller enda bedre enn vanlig klasserom-basert læring
 • Distribuert læring gir like læring til alle (ikke avhengig av den enkelte instruktøren)
 • Mindre eller ingen kostnader til reise, kost, losji og klasserom
 • Mindre fravær fra hjemmet / bedre hensyn til familiesituasjonen
 • Hvis nødvendig kan kurs gjøres tilgjengelig på kort varsel, for et stort antall deltakere spredt over et stort geografisk område
 • Flere kan ta del i kompetanseutvikling
 • Forenkler evaluering og rapportering knyttet til utdanning / kurs
 • Forenkler oversikt over- og oppdatering av medarbeideres kompetanse
 • Mindre fravær fra ordinær jobb
 • Økt motivasjon ved at personellet i større grad selv kan styre egen tid til kompetansebygging
 • Gir flere og bedre muligheter for individuell kompetanseheving
 • Økt valgfrihet til å studere / øke kompetansen uavhengig av tid og sted
 • Utdannings- eller opplæringsbehov blir bedre tilpasset den enkeltes behov
 • Elementer av utdanning / kursing kan lett repeteres ved behov
 • Portal for Fleksibel Læring

  Vår Portal for Fleksibel Læring støtter både asynkrone og synkrone læringsmetoder, samt også vanlig klasserom-basert undervisning, eller blandet undervisning. Faktisk er portalen så fullpakket med funksjonalitet at den må konfigureres særskilt til den enkelte kundes behov. Den består av en rekke komponenter som er integrert i ett system, og som kan støtter et bredt spekter av trenings- og læringsbehov.

  De viktigste komponentene i portalen er Moodle, et Learning Management System (LMS) og Joomla, et Content Management System (CMS). Disse har et stort spekter av tilpasningsmuligheter og brukes i dag hver for seg i mange sammenhenger av millioner rundt om i verden, både innenfor akademia og i bedrifter. En annen viktig komponent i vårt portal er Joomdle, som sørger for Single Sign On (SSO) og datautveksling mellom Moodle og Joomla slik at de fungerer som ETT system, og gjør det mulig å benytte det beste fra både Moodle og Joomla. Videre integrerer Joomdle andre komponenter, som for eksempel en kraftig sosial nettverkskomponent, kurs-forum, nyhetsbrev og e-handel dersom salg av kurs-plasser eller tjenester er ønskelig.

  En utfordring ved nettbasert læring er fraværet av direkte kontakt mellom instruktører/mentor/deltaker og mellom deltakerne. I vår portal blir dette kompensert for ved at det automatisk opprettes et nettbasert forum for hvert enkelt kurs som legges inn i portalen. Likeså opprettes en “sosial” medlemsgruppe for kurset som muliggjør gruppearbeid, email, videokonferanser og annen samhandling. Studenter kan på den måten dra nytte av hverandres kunnskap og erfaringer, eller kommunisere med veileder/mentor mens de gjennomfører kompetanseutviklingen i eget tempo. For å illustrere, - det legges inn spørsmål eller kommentarer på forumet som stimulerer refleksjon i gruppen, nettbaserte diskusjoner og postlegging av elektroniske svar. Videokonferansene kan gjennomføres med opptil 10 deltakere i samme “rom”, og det kan benyttes mange rom. Portalen gir også tilretteleggere/instruktører/mentorer mulighet til å kontrollere påmelding/deltakelse, vurdere deltakernes status og framgang, utstede kompetansebevis og motta tilbakemeldinger fra kurset.

  Bedrifter trenger evne til å innovere og forandre for å tilby markedet nye produkter og tjenester. Enten man ansetter nye medarbeidere, tilbyr kunnskap om nye produkter og tjenester eller gjennomfører intern opplæring i bedriften eller organisasjonen, så er kunnskap og evne til formidling særdeles viktig.

  Hovedhensikten med dette nettstedet er å fremme vår Portal for Fleksibel Læring som et kosteffektivt og enkelt verktøy til kompetansebygging. Se menypunktet Våre Tjenester for mer informasjon om hva Vi kan tilby for at Du eller Din organisasjon/bedrift kan komme igang.

  Ønsker du mer informasjon? KONTAKT OSS NÅ.